Všeobecné obchodní podmínky společnosti TYREDATING SAS

 

Společnost TYREDATING SAS, se sídlem 31 Rue de Cuire, 69004 Lyon, Francie, korespondenční adresa v České republice: Radyňská 573/4, 326 00 Plzeň, DIČ: CZ682744462 (dále jen „TD“), prodává prostřednictvím své internetové stránky www.POPGOM.cz zboží objednateli (dále jen „klient“) pouze podle následujících Všeobecných obchodních podmínek (dále též „VOP“).
 
1.    Objednávka, uzavření smlouvy
 
1.1.    Zobrazení výrobků v online obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jen nezávazný online katalog a je třeba ho chápat jako výzvu k předložení návrhu ze strany klienta.
 
1.2.    Klient si může vybrat ze sortimentu výrobků TD a prostřednictvím tlačítka „vyberte“ je může sbírat v takzvaném nákupním košíku. Klient si může při objednávce pneumatik objednat i montáž pneumatik v servisu. Při objednávce musí klient sdělit své jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ předkládá klient závazný návrh na koupi zboží nacházejícího se v nákupním košíku. Tento návrh však může být zpracován a vybavený pouze tehdy, pokud klient kliknutím na tlačítko „VOP přečtené a akceptované“ akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a tím se jim pro případ přijetí jeho návrhu podřizuje. 
 
1.3.    Převzetí objednávky potvrdí TD klientovi neprodleně elektronickou zprávou (e-mail), přičemž v této zprávě se ještě jednou uvede objednávka klienta. Potvrzení převzetí objednávky, které obsahuje údaje objednávky, VOP společnosti TD a další informace ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ještě nepředstavuje přijetí návrhu, což se v tomto potvrzení i výslovně uvádí. Pokud si klient v objednávce současně objedná i montáž pneumatik, bude mu do 48 hodin po doručení objednávky společnosti TD oznámen termín montáže pneumatik v servisu, který TD vyhledá s přihlédnutím na přání klienta.
 
1.4.    K uzavření kupní smlouvy dochází tak, že TD přijme návrh klienta vyskladněním zboží dle objednávky klienta. O tom TD zašle klientovi potvrzení prostřednictvím e-mailu. Pokud TD návrh klienta nepřijme, bude TD klienta o této skutečnosti neprodleně informovat.
 
1.5.    Faktura se zasílá zpravidla několik dní po dodaní zboží (při objednávce bez montáže) nebo po termínu montáže. V případě objednávky bez montáže může být faktura zaslaná i spolu se zbožím.
 
2.    Dodání, dostupnost zboží
 
2.1.    Dodání zboží provede dopravce, kterého vybere TD. Pokud si klient objednal pneumatiky bez montáže, budou mu dodané na jím uvedenou adresu; pokud si objednal i montáž, budou pneumatiky zaslány do servisu určeného klientem. Poštovné činí 50 Kč/pneumatiku u každé dodávky domů nebo libovolnou adresu podle vašeho výběru a take u dodání do pneuservisu pokud je objednávka s montáží.
 
2.2.    Pokud by klient v případě dodání zboží na jím uvedenou adresu nemohl dodané zboží převzít – např. protože nebude doma – musí neprodleně kontaktovat dopravce, který mu zanechal zprávu. Pokud by nebyl dopravce k zastižení, může klient kontaktovat i přímo TD. V případě, že klient nepřevezme zboží do čtrnácti dnů po prvním pokusu o jeho dodání, vrátí dopravce zboží TD na náklady klienta.
 
2.3.    Pokud klientem vybraný výrobek není, trvale možné dodat, oznámí TD tuto skutečnost neprodleně klientovi. TD v tomto případě, upustí od přijetí návrhu klienta. K uzavření smlouvy v tomto případě nedojde. Pokud klient již uskutečnil platby, budou mu neprodleně vráceny. TD neodpovídá za případné škody, které klientovi vzniknou tím, že vybraný výrobek není možné trvale dodat. Za případné škody, které klientovi vzniknou v důsledku prodlení s oznámením o trvalé nemožnosti dodání vybraného výrobku, odpovídá TD pouze tehdy, pokud toto prodlení bylo způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 
2.4.    Pokud klientem v objednávce označený výrobek není jen přechodně k dispozici, TD neprodleně oznámí tuto skutečnost klientovi. Při prodlení s dodáním zboží o více než dva týdny je klient oprávněn svůj návrh na koupi odvolat, což však musí učinit do jednoho týdne po oznámení o prodlení dodávky. V takovém případe budou již provedené platby klienta neprodleně vráceny. Za případné škody, které klientovi vzniknou na základě opožděného oznámení o zpoždění dodávky, odpovídá TD pouze tehdy, pokud bylo zpoždění způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Pokud dodací lhůta od výrobce objednaného zboží je více než 5 dnů, TD neprodleně informuje klienta o této skutečnosti. Pokud ani výrobce nezná termín dodání zboží, TD může objednávku jednostranně zrušit a pokud již zboží byl zaplacen, vrátit hodnotu zboží, bez jakékoli pokuty.
 
2.5 Pokud klientem zvolený a v objednávce uvedený výrobek není možné dodat, TD neprodleně nabídne alternativní výrobky ve stejném rozměru, nebo výrobek v témže rozměru a značky, který má vyšší rychlostní a / nebo zátěžové indexy respektive nabídne výrobek homologován pro daný typ vozidla, který lze použít jako alternativu.
 
 
 3.    Kupní cena
 
3.1.    Kupní cena příslušného zboží se určuje podle ceníku TD, aktuálně platného v den objednávky, který je k nahlédnutí na stránce www.POPGOM.cz. Pokud si klient objedná i montáž zboží v servisu, zvýši se kupní cena o poplatek za montáž, aktuálně platný v den objednávky podle ceníku TD, který je k nahlédnutí na stránce www.POPGOM.cz. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 3.2.    Dodání zboží se provádí pouze v rámci území České republiky, a to na klientem uvedenou adresu v České republice nebo do jím vybraného servisu.
 
3.3.    Konečná částka objednávky se zaokrouhluje na celé koruny pouze při hotovostní platbě. Pokud si klient objednat zboží s dodávkou domů na dobírku, může platit pouze hotovostí. Konečná částka bude zaokrouhlena na celé koruny.
 
 4.    Způsob platby
 
4.1.    Kupní cena je splatná bezprostředně po doručení objednávky klienta společnosti TD.
4.2.    Pokud by ze strany TD nedošlo k zajištění vyskladnění zboží klientovi (viz bod 1.4.), vrátí TD neprodleně klientovi případně již obdrženou kupní cenu.
4.3.    Klient může platbu realizovat platební kartou, bankovním převodem, anebo na dobírku.
4.3.1 Platební kartou: přijímame platební karty typu: VISA, Mastercard, American Express
4.3.2 Bankovním převodem na účet číslo 2105691900/2700 v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.). Pro urychlení expedice zboží a identifikace platby uvádějte variabilní symbol.
4.3.3 Na dobírku: platba probíhá při doručení zboží kurýrní službou zvolenou TD, která doručí zboží na doručovací adresu klienta uvedenou v objednávce. Platba je možná jenom s hotovostí, proto vás prosíme, připravte si sumu celé objednávky v hotovosti, kterou má právo prevzít kurýr při odevzdaní zboží u vás.
4.4.    Klient není oprávněn zadržet nebo započíst platby z titulu zajišťovacích nároků nebo jiných vzájemných nároků.
4.5.    Pokud je klient v prodlení s platbou, má TD právo – nezávisle od uplatnění výhrady vlastnictví podle bodu 6. – na zaplacení úroků z prodlení podle § 517 odst. 2 Občanského zákoníku.
 
 5.    Výhrada vlastnictví
 
Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví TD. Pokud je klient v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než čtrnáct dní, má TD právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží. Pokud k tomuto okamžiku již došlo k montáži pneumatik, musí je klient na vlastní náklady opět demontovat a zaplatit za jejich opotřebení způsobené jejich používáním.
 
 6. Plnění smluvních povinností ze strany TD
 
Smluvní povinnosti TD jsou splněny v okamžiku, kdy klient obdrží objednané zboží 
 
 7.    Informace o právu odstoupit od smlouvy
 
7.1.    Klient má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do čtrnácti pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Tato lhůta začíná běžet ode dne, kdy klient obdrží zboží a v případě objednávky s montáží, ode dne montáže. V případě odstoupení jen od objednávky montáže začíná tato lhůta běžet ode dne uzavření smlouvy (viz bod 1.4). Pro zachování lhůty na odstoupení od smlouvy musí být oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno do skončení lhůty pro odstoupení dopisem nebo e-mailem na jednu z následujících adres:
IHLE - TYREDATING SAS – POPGOM
Radyňská 373/4

326 00 Plzeň

Česká republika
E- mail: info@popgom.cz
 
7.2.    V případě účinného odstoupení od smlouvy musí být oboustranně poskytnuté plnění vráceno. Klient musí TD vrátit obdržené zboží, a jestli toto zboží už používal, musí zaplatit přiměřenou náhradu za jeho užívání včetně náhrady škody za jeho případné znehodnocení. TD má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Po obdržení vráceného zboží TD vrátí klientovi platby, které klient již uhradil za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Vrácení zboží se uskuteční tak, že si ho TD vyzvedne. Náklady na vrácení zboží nese klient jako spotřebitel jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, přičemž platí za dohodnuté, že tyto náklady představují 125, - Kč za jednu pneumatiku. Pro dohodnutí termínu vyzvednutí zboží musí klient kontaktovat TD na následujícím telefonním čísle:
 
225 376 417
 
7.3.    Plnění vyplývající z odstoupení od smlouvy musí být vráceno do třiceti dnů. Tato lhůta klientovi začíná běžet zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy resp. vyzvednutím zboží ze strany TD, pokud se to považuje za konkludentní odstoupení od smlouvy; TD začíná tato lhůta plynout přijetím zboží.
 
 
8.    Záruka
 
8.1.   Záruka na prodávané zboží se řídí platnými právními předpisy. Pokud má dodané zboží vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a násl. Občanské zákoníku) oprávněný požadovat opravu, výměnu věci, přiměřené snížení ceny, nebo odstoupit od smlouvy. TD má právo určit jakým způsobem budou nároky ze záruky realizovány. Klient je povinný uplatnit nároky ze záruky u TD bezodkladně po zjištění vady zboží, nejpozději v poslední den záruční doby. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, čehož důkazem je daňový doklad – faktura.
8.2.    Běžné odchylky nebo odchylky, kterým se technicky nedá zabránit a týkají se rozměrů, vzorů, barev, kvality atd. jakož i změny konstrukce a provedení zboží, nepředstavují vadu, pokud tyto odchylky a změny nejsou významné. Všechny rozměry jsou uvedené jako přibližné údaje.
 
8.3. Záruční doba na zboží činí dva roky. Záruční doba začíná běžet po obdržení zboží klientem a v případě objednávky s montáží v den montáže.
 
8.4.    Prohlášení k záruce nebo v rámci záruky zavazují TD jen tehdy, jestliže je udělají zaměstnanci TD. Prohlášení subdodavatelů nezavazují TD.
 
 9.    Odpovědnost za škodu
 
9.1.   TD odpovídá v rámci zákonných ustanovení za škody, které byly způsobeny jednáním či opomenutím TD, jejich zákonných zástupců nebo spolupracujících osob (především subdodavatele provádějící montáž).
 
9.2.    Klient je odpovědný za to, že objednané pneumatiky jsou technicky vyhovující a z právního hlediska přípustné pro jím sledovaný účel použití, především pro montáž na jeho vozidlo. Přestože se TD snaží na stránce www.POPGOM.cz přijmout opatření k zabránění vzniku chyb při objednávaní (rozměr, index zatížení a rychlosti, atd.), TD neodpovídá za to, že klientem objednané pneumatiky nebudou pro jím sledovaný účel použití technicky vhodné resp. z právního hlediska přípustné. TD dále neodpovídá za škody vyplývající z toho, že klient jím objednané pneumatiky namontuje na své vozidlo technicky nevhodným způsobem nebo je užije právně nepřípustným způsobem. Klient v takovýchto případech zůstává povinen zaplatit TD kupní cenu a není oprávněný odstoupit od smlouvy.
 
9.3.    TD nemůže zajišťovat datovou komunikaci prostřednictvím internetu na základě současného stavu techniky bezchybně a / nebo kdykoli disponibilně. TD proto neodpovídá za stálou a nepřetržitou disponibilitu svého online systému obchodu.
 
9.4.    Ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem zůstávají nedotčeny.
 
 10.    Přechod nebezpečí škody
 
Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta odesláním zboží klientovi.
 
11.    Ochrana údajů
 
Je potřeba, aby TD v rámci uzavírání smluv získávala údaje o klientovi. Klient proto prohlašuje, že souhlasí s tím, aby byly především jeho jméno, příjmení, adresa bydliště a jeho e-mailová adresa (základní údaje vztahující se k osobě) získány, zpracovány a využívány ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, pokud je to nezbytné ke vzniku nebo změně smluvního vztahu. Tyto údaje jsou chráněny před přístupem třetích osob, nebudou třetím osobám poskytnuty a nejsou přístupné přes internet.
 
 12.    Oznámení klientovi
 
Oznámení klientovi jsou zasílána na e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávce. Pokud by klient nemohl z jakýchkoliv důvodů přijímat e-maily odeslané společností TD, aniž by TD dostala hlášení chyby, takovýto stav jde k tíži klienta.
 
 13.    Rozhodné právo
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi klientem a TD podléhají českému právnímu řádu s vyloučením Dohody OSN o úmluvách o mezinárodní koupě zboží.
 
 14.    Příslušnost soudu
 
Pro rozhodování všech sporů, přímo nebo nepřímo vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a TD, jsou příslušné soudy ČR.
 
 15.    Salvátorská klauzule
 
Pokud by některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo neplatné nebo neúčinné nebo by se neplatným či neúčinným stalo, platnost a účinnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí smluvní strany po vzájemné dohodě platným nebo účinným ustanovením, které se svým hospodářským významem a účelem co nejvíce blíží neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Tato úprava se uplatní obdobně v případě chybějících ustanovení.
 
 Nabídka: Záruka nejlepší ceny POPGOM
 
Pokud najdete u nás zakoupené pneumatiky u jiného dodavatele za výhodnější cenu, uhradí Vám POPGOM za níže uvedených podmínek rozdíl:
 
* Musíte nám e-mailem zaslat důkaz na adresu: uhradarozdilu@popgom.cz do 48 hodin po objednávce.
* Cena se rozumí včetně DPH, bez nákladů na přepravu; vyloučeny jsou všechny druhy slev z ceny a mimořádné nabídky jako i dárkové poukázky nebo přechodné reklamní akce jako např. výprodej zbytku zboží (slevové kupóny, dárkové poukázky, atd.).
* Nabídka konkurence musí pocházet z internetové stránky, která je registrovaná v České republice a dodává na celé území České republiky.
* Konkurencí nabízený výrobek musí být identický: nový výrobek stejné značky, stejné velikosti, se stejným indexem rychlosti, stejným indexem zatížení, se stejným profilem. Rok výroby pneumatiky konkurence nesmí být starší než rok výroby pneumatiky POPGOM.
* Pneumatiky musí být na skladě minimálně v požadovaném počtu a dodací lhůta nesmí překročit dodací lhůtu POPGOM. Kromě toho musí existovat možnost dodat požadované pneumatiky do POPGOM v průběhu 5 dní.
* Cenový rozdíl musí představovat minimálně 75.- Kč na pneumatiku, bez přepravy.
* Klient musí POPGOM uvést adresu stránky a URL výrobku.
* Nabídka je omezená na jednu objednávku na osobu.
 
Vyloučení:
Nabídka se nevztahuje na:
* výrobky v mimořádné akci
* výrobky prodávané soukromými osobami nebo podnikateli na aukčních stránkách nebo prostřednictvím inzerátů
* stránky porovnávající ceny výrobků
 
Záruka nejlepší ceny POPGOM detailně:
 
V případě, že jste zadali objednávku na naší stránce a pak zjistíte, že česká internetová stránka nabízí stejné pneumatiky za výhodnější cenu (s výhradou dole uvedených podmínek), můžete požadovat vrácení rozdílu prostřednictvím e-mailu do 48 hodin po zadání Vaší objednávky.
 
Prosím, zašlete nám následující údaje:
 
Kopii Vaši faktury nebo Vaše číslo objednávky, adresu web-stránky (přesná URL stránky), na níž se (výhodnější) výrobek nachází.
 
POPGOM se zavazuje, že po přezkoumání věci uhradí rozdíl nejpozději do 7 dnů. V případě, že by nebylo možné dodržet tuto lhůtu z důvodů, které nezávisí na POPGOM, nemůže klient žalovat POPGOM na soudu.
 
Pokud bude klientovi vrácena částka na účet jeho kreditní karty, rychlost, jakou bude částka připsána na účet, závisí na typu kreditní karty klienta: v případě debetní karty bude částka připsaná ve prospěch běžného účtu v průběhu 3 až 8 dní v závislosti na bance; v případě kreditní karty se částka objeví na konci měsíce na účtě kreditní karty a nikoli na běžném účtě. Pokud by vrácení sumy trvalo déle, musí klient kontaktovat svou banku.

 

Tato nabídka je podmíněna dodržováním právních předpisů, zejména o zákazu prodeje zboží pod cenu.